Профспілка "Захист Праці" (UNI, IUF)

INDEPENDENT TRADE UNION "ZAKHYST PRATSI" (UNI, IUF) tel. +380 50 358 71 48

ЯК СТВОРИТИ ОСЕРЕДОК

Ви бажаєте утворити первинну профспілкову організацію “Захиста праці” на своєму підприємстві, установі чи організації, де ви працюєте або навчаєтесь? Не слід й далі різикувати й чекати незрозуміло на що!!!

Механізм утворення профспілки простий.

Для утворення первинної профспілкової організації (часто ми будемо вживати абревіатуру – ППО, тобто первинна профспілкова організація) необхідно як мінімум три особи, що працюють або навчаються на одному підприємстві. Для цього засновники мають підготуватися до проведення установчих зборів ППО, тобто призначити дату, час та місце проведення зборів, повідомивши про це заздалегідь Центральний Комітет КМПС “Захист праці”.

Присутні засновники перед початком роботи установчих зборів реєструються, про що складаються відомості реєстрації учасників установчих зборів ППО. Ці відомості є невідємним додатком до протоколу установчих зборів. Після цього засновники визначають хто з них буде вести установчі збори (голова зборів) та вести протокол (секретар зборів). Результат зборів має бути відображений в протоколі. Протокол підписують голова та секретар зборів.З цього моменту у відповідності до статті 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” ППО набуває статусу юридичної особи. ППО КМПС “Захист праці” не підлягає державній реєстрації, але повідомляє про своє заснування управляння юстиції за місцем знаходження. Юридичною адресою ППО визнається адреса фактичного місцезнаходження ППО та її керівництва, тобто підприємство, установа або організація, де утворена ППО. На підставі повідомлення про заснування із посиланням на свідоцтво про реєстрацію КМПС “Захист праці” органи юстиції забов’язані внести ППО до Реєстру громадських організацій.Крім того, ППО має надіслати таке повідомлення работодавцю. ППО має бути взята на облік Центральним Комітетом КМПС “Захист праці”, про що видається відповідна постанова ЦК.

Зразки документів для утворення ППО КМПС “Захист праці” можна отримати у Центральному Комітеті.

Контактні телефони: 8-050-358-71-48

ПАМЯТКА СОЗДАЮЩИМ ПРОФСОЮЗ

Почему нужно создавать новые профсоюзы?

Потому, что существующие официальные профсоюзы защищают интересы и права не наемных работников, а профсоюзной бюрократии, которая использует работу в выборных органах профсоюзах и их имущество для собственного обогащения и подчинения рядовых членов администрации работодателя.

Почему официальные профсоюзы не защищают интересы и права наемных работников?

Потому, что профсоюзы контролируются администрацией работодателя. Потому, что в их состав входят представители администрации работодателя. Потому, что профсоюзная бюрократия неподконтрольна рядовым членам. Потому что, рядовые члены профсоюзов не имеют реальной возможности влиять на принятие решений в выборных органах.

Для чего создается настоящий профсоюз?

Настоящий профсоюз создается для защиты социально-экономических, трудовых и духовно-культурныхинтересов и прав наемных работников.

От кого профсоюз защищает наемных работников?

Профсоюз защищает наемных работников от работодателя и его администрации, поэтому последние не должны входить в профсоюз, иначе он не сможет полноценно их защищать.

Кто должен руководить профсоюзом?

Профсоюзом должен руководить выборный орган – профком, если организация многочисленна, или профуполномоченный, если она малочисленна. Они избираются профсоюзным собранием из числа наемных работников и подотчетны ему, решают вместе с ним, а не за него, все основные вопросы деятельности профсоюза, включая условия заключения, выполнения, контроля и разрыва коллективного договора, объявления и прекращения забастовки, поддержки на выборах политических партий и вхождения в профсоюзные объединения.

Каким образом профсоюз защищает наемных работников?

Профсоюз защищает наемных работников путем заключения и контроля коллективного договора с работодателем или его администрацией, а в случае их отказа путем забастовки или в суде.

Как профсоюз может защитить наемных работников при заключении и выполнении коллективного договора?

Работодатель или его администрация обязаны брать участие в коллективных переговорах по заключению коллективного договора с профсоюзом. Лицам, представляющим работодателя, запрещается участвовать в ведении переговоров и заключении коллективного договора от имени наемных работников. Профсоюз в лице своих выборных органов заключает и контролирует выполнение коллективного договора, а также отчитывается о его выполнении на общем собрании трудового коллектива. В случае нарушения работодателем или его администрацией условий коллективного договора, профсоюз направляет им представление об устранении нарушений, которое они обязаны рассмотреть в семидневный срок. В случае игнорирования ответа или отказа их устранить профсоюз оспаривает действия работодателя или его администрации в суде.

Как профсоюз может защитить наемных работников при сокращениях и увольнениях?

Члены профсоюза не могут быть уволены без согласия профсоюза. Профсоюз в лице своих выборных органов дает согласие на разрыв трудового договора с членами профсоюза по инициативе работодателя либо аргументированно отказывает в нем. Настоящий профсоюз никогда не даст согласия на увольнения. В случае увольнения по причинам економического, технологического, структурного, реорганизационного либо ликвидационного характера за три месяця до увольнения профсоюз должен получить от работодателя информацию о причинах увольнения, количестве и категориях увольняемых, сроках увольнения. На основании этой информации работодатель обязан провести с профсоюзом консультации по предотвращению или уменьшению количества увольнений и смягчению их неблагоприятных последствий. При этом профсоюз может внести предложения о перенесении сроков, временном прекращении или отмене мероприятий, связаных с увольнениями, а работодатель обязан их рассмотреть.

Как профсоюз может защитить наемных работников при задержке или невыплате зарплаты?

Профсоюз в лице своих выборных органов осуществляет общественный контроль за выплатой заработной платы. В случае задержки зарплаты работодатель или его администрация обязаны дать профсоюзу в лице его выборных органов разрешение на получение в банковских учреждениях информации о наличии средств на счетах предприятия, либо сами получить такую информацию и предоставить ее профсоюзным представителям. В случае отказа со стороны работодателя или его администрации профсоюз может оспорить его действия или бездействие в суде.

Как профсоюз может защитить наемных работников при начислении заработной платы?

Профсоюз в лице своих выборных органов совместно с работодателем или его администрацией решает вопросы форм и систем заработной платы наемных работников, расценок и тарифных сеток, схем должностных окладов, условий введения и размеров надбавок, доплат, премий, вознаграждения, поощрения и компесационных выплат.

Как профсоюз может защитить наемных работников при начислении пенсий?

Профсоюз в лице своих выборных органов осуществляет контроль за подготовкой и подачей работодателем или его администрацией документов, необходимых для назначения пенсий работникам и членам их семей. Он также контролирует предоставление пенсионерам и инвалидам, работавшим на предприятии, равных возможностей в медобслуживании, обеспечении жильем, путевками в оздоровительные и профилактичекие учреждения, социальними услугами и льготами.

Как профсоюз может защитить наемных работников при нарушении условий труда?

Профсоюз в лице своих выборных органов вместе с работодателем или его администрацией решает вопросы введения, пересмотра и изменения норм труда, рабочего времени и времени отдыха, согласовывает графики смен и предоставления отпусков, дает разрешение на проведение сверхучрочных работ или работы в выходные дни, участвует в разработке правил внутреннего трудового распорядка предприятия. Он также осуществляет общественный контроль за выполнением законодательства о труде и охране труда, требует устранять недостатки, берет участие в расследовании несчастных случаев, профзаболеваний и аварий, в работе комиссии по охране труда, может беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места, где работают члены профсоюза, имеет право на проведение независимой экспертизы условий труда.

Как профсоюз может защитить наемных работников при угрозе их жизни и здоровью?

В случае угрозы жизни и здоровью наемных работников профсоюз в лице своих выборных органов имеет право требовать от работодателя или его администрации немедленного прекращения работы как на рабочих местах, так и на предприятии в целом на время, необходимое для устранения угрозы. Он также имеет право вносить работодателям, его администрации и органам власти представление об устранении нарушений законодательства о труде, которые обязательны для рассмотрения и аргументированного ответа в месячный срок.

Как профсоюз может защитить здоровье, культуру и быт наемных работников?

Вместе с работодателем профсоюз в лице своих выборных органов решает вопросы социального развития предприятия, улучшения условий труда, материально-бытового и медицинского обслуживания наемных работников. Работодатель или его администрация обязаны отчислять профсоюзу средства на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу в сумме не меньше 0,3 процента фонда заработной платы с отнесением этих сум на валовые расходы, а в бюджетной сфере за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Профсоюз в лице своих выборных органов может проверять работу учреждений торговли, общественного питания, охраны здоровья, детсадов, общежитий, транспортных предприятий и предприятий бытовых услуг, принадлежащих предприятию либо обслуживающих его.

Как профсоюз может защитить наемных работников в вопросах жилья?

Вместе с работодалем профсоюз в лице своих выборных органов определяет размер средств, направляемых на строительство, реконструкцию и содержание жилья. Он также осуществлет учет тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, распределяет жилую площадь в домах, построенных на средтва или с участием предприятия, а также ту жилплощадь, которая надана ему в распоряжение в других домах, и контролирует жилищно-бытовое осблуживание наемных работников.

Как профсоюз может защитить наемных работников при социальном страховании?

Профсоюз в лице своих выборных органов имеет право брать участие в управлении социальным страхованием, представляя интересы застрахованых лиц в комиссиях социального страхования. Он также берет участие в определении и утверждении порядка и перечня предоставления наемным работникам социальных льгот, направляет наемных работников в санатории, профилактории, дома отдыха, туристические комплексы, базы и оздоровительные учреждения, проверяет организацию медицинского обслуживания наемных работников и членов их семей.

Как профсоюз может защитить наемных работников при получении информации?

Профсоюз в лице своих выборных органов может требовать и получать от работодателя или его администрации соответствующие документы, сведения и разъяснения об условиях тр профсоюза имеющуюся у них информацию по вопросам об условиях и оплате труда, социально-экономического развития предприятия и выполнения коллективных договоров.

Как профсоюз может защитить наемных работников при возникновении трудовых споров?

В случае индивидуальных и трудовых споров профсоюз в лице своих выборных органов представляет интересы и права наемных работников в примирительных комиссиях, трудовых арбитражах и судах. Он также оказывает правовую помощь и проводит консультирование своих членов по спорным вопросам.

Как профсоюз может защитить наемных работников при приватизации предприятия?

При проведении приватизации и изменении формы собственности предприятия и его учреждений профсоюз в лице своих выборных органов представляет права и интересы наемных работников в комиссии по приватизации и берут участие в ее работе.

Как профсоюз может защитить наемных работников при банкротстве предприятия?

При проведении процедуры банкротства предприятия профсоюз в лице своих выборных органов представляет права и интересы наемных работников в комитете кредиторов предприятия-должника.

Как профсоюз может защитить наемных работников в управлении предприятием?

Профсоюз в лице своих выборных органов представляет права и интересы наемных работников в отношениях с работодателем или его администрацией в управлении предприятием и его учреждениями и вместе с работодателем или его администрацией берет участие в решении социально-экономических вопросов предприятия. Он также проверяет расчеты по оплате труда и государственного социального страхования, использованию средств для социальных и культурных мероприятий, жилищного строительства.

Что делать, если работодатель или его администрация препятствуют созданию профсоюза либо отказываются признавать его?

Работодатель или его администрация не имеют права препятствовать созданию профсоюза, а, наоборот, обязаны содействовать созданию надлежащих условий для деятельности профсоюза на предприятии (помещения, оборудования, телефона, транспорта). Если работодатель или его администрация не разрешают создавать профсоюз, учредительное собрание следует провести, не информируя их о нем, затем подготовить регистрационные документы и подать их для легализации в управление юстиции, которое выдает свидетельство о регистрации. Если работодатель или его администрация отказываются признавать профсоюз или преследуют его организаторов и в этом случае, следует обратиться в суд.

Может ли профсоюз уволить администрацию предприятия?

При нарушении законодательства о труде, профсоюзах и коллективных договорах, уклонении от участия в коллективных переговорах по заключению или изменению колдоговора, невыполнении его обязательств профсоюз в лице своих выборных органов принимает решение о требовании к работодателю разорвать трудовой договор с администрацией предприятия. Такое требование обязательно к рассмотрению и выполнению. Оно может быть оспорено в суде только в двухнедельный срок, а его выполнение отложено только до вынесения судебного решения.

Может ли работодатель или его администрация участвовать в мероприятиях профсоюза?

Работодатель или его администрация обязаны брать участие в мероприятих профсоюза по защите трудовых и социально-экономических прав, если только они приглашены профсоюзом.

Почему у профсоюза должно быть свое средство информации?

Профсоюз должен иметь на предприятии свое средство информации (доску объявлений, листовку либо бюллетень), чтобы информировать нечленов профсоюза о своих целях и задачах, существующих на предприятиях проблемах и путях их решения. Это необходимо, чтобы получить поддержку неорганизованных рабочих и обеспечить им доступ к неискаженной информации. Работодатель не имеет права запрещать профсоюзу размещать свою информацию в доступных местах на территории предприятия.

Почему профсоюзу необходимо собирать членские взносы?

Членские взносы необходимы для создания переговорного фонда на случай ведения переговоров с работодателем или его администрацией, заключения коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением, а также поддержки членов профсоюза в случае его разрыва; для создания забастовочного фонда на случай забастовки, чтобы поддерживать бастующих и недопустить ее прекращения до выполнения выдвинутых профсоюзом требований; для создания кассы взаимопомощи членам профсоюза на случай их временной дискриминации либо систематического преследования работодателем или его администрацией; для создания собственной службы правовой помощи; для изготовления листовок или других информационных материалов; для осуществления контактов с другими профсоюзами.

Почему профсоюз должен быть многочисленным?

Многочисленному профсоюзу легче отстаивать интересы и права наемных работников перед работодателем или его администрацией на коллективных переговорах при заключении коллективного договора и быстрее добиваться удовлетворения требований, выдвинутых во время забастовок. Многочисленному профсоюзу проще заручиться поддержкой неорганизованных рабочих и привлечь их в свои ряды.

Как должен действовать профсоюз, если на предприятии уже существует несколько профсоюзов?

Прежде всего, он должен позаботиться о росте членов своего профсоюза. Если на предприятии действует несколько профсоюзов, то ведение коллективных переговоров и заключение колдоговора осуществляется объединенным представительным органом профсоюзов, созданным на основе пропорционального представительства.

Почему нужно создавать новые профсоюзы?Потому, что существующие официальные профсоюзы защищают интересы и права не наемных работников, а профсоюзной бюрократии, которая использует работу в выборных органах профсоюзах и их имущество для собственного обогащения и подчинения рядовых членов администрации работодателя. Почему официальные профсоюзы не защищают интересы и права наемных работников? Потому, что профсоюзы контролируются администрацией работодателя. Потому, что в их состав входят представители администрации работодателя. Потому, что профсоюзная бюрократия неподконтрольна рядовым членам. Потому что, рядовые члены профсоюзов не имеют реальной возможности влиять на принятие решений в выборных органах. Для чего создается настоящий профсоюз? Настоящий профсоюз создается для защиты социально-экономических, трудовых и духовно-культурныхинтересов и прав наемных работников. .  

От кого профсоюз защищает наемных работников? Профсоюз защищает наемных работников от работодателя и его администрации, поэтому последние не должны входить в профсоюз, иначе он не сможет полноценно их защищать. Кто должен руководить профсоюзом? Профсоюзом должен руководить выборный орган – профком, если организация многочисленна, или профуполномоченный, если она малочисленна. Они избираются профсоюзным собранием из числа наемных работников и подотчетны ему, решают вместе с ним, а не за него, все основные вопросы деятельности профсоюза, включая условия заключения, выполнения, контроля и разрыва коллективного договора, объявления и прекращения забастовки, поддержки на выборах политических партий и вхождения в профсоюзные объединения. Каким образом профсоюз защищает наемных работников? Профсоюз защищает наемных работников путем заключения и контроля коллективного договора с работодателем или его администрацией, а в случае их отказа путем забастовки или в суде. Как профсоюз может защитить наемных работников при заключении и выполнении коллективного договора? Работодатель или его администрация обязаны брать участие в коллективных переговорах по заключению коллективного договора с профсоюзом. Лицам, представляющим работодателя, запрещается участвовать в ведении переговоров и заключении коллективного договора от имени наемных работников. Профсоюз в лице своих выборных органов заключает и контролирует выполнение коллективного договора, а также отчитывается о его выполнении на общем собрании трудового коллектива. В случае нарушения работодателем или его администрацией условий коллективного договора, профсоюз направляет им представление об устранении нарушений, которое они обязаны рассмотреть в семидневный срок. В случае игнорирования ответа или отказа их устранить профсоюз оспаривает действия работодателя или его администрации в суде. Как профсоюз может защитить наемных работников при сокращениях и увольнениях? Члены профсоюза не могут быть уволены без согласия профсоюза. Профсоюз в лице своих выборных органов дает согласие на разрыв трудового договора с членами профсоюза по инициативе работодателя либо аргументированно отказывает в нем. Настоящий профсоюз никогда не даст согласия на увольнения. В случае увольнения по причинам економического, технологического, структурного, реорганизационного либо ликвидационного характера за три месяця до увольнения профсоюз должен получить от работодателя информацию о причинах увольнения, количестве и категориях увольняемых, сроках увольнения. На основании этой информации работодатель обязан провести с профсоюзом консультации по предотвращению или уменьшению количества увольнений и смягчению их неблагоприятных последствий. При этом профсоюз может внести предложения о перенесении сроков, временном прекращении или отмене мероприятий, связаных с увольнениями, а работодатель обязан их рассмотреть. Как профсоюз может защитить наемных работников при задержке или невыплате зарплаты? Профсоюз в лице своих выборных органов осуществляет общественный контроль за выплатой заработной платы. В случае задержки зарплаты работодатель или его администрация обязаны дать профсоюзу в лице его выборных органов разрешение на получение в банковских учреждениях информации о наличии средств на счетах предприятия, либо сами получить такую информацию и предоставить ее профсоюзным представителям. В случае отказа со стороны работодателя или его администрации профсоюз может оспорить его действия или бездействие в суде. Как профсоюз может защитить наемных работников при начислении заработной платы? Профсоюз в лице своих выборных органов совместно с работодателем или его администрацией решает вопросы форм и систем заработной платы наемных работников, расценок и тарифных сеток, схем должностных окладов, условий введения и размеров надбавок, доплат, премий, вознаграждения, поощрения и компесационных выплат. Как профсоюз может защитить наемных работников при начислении пенсий? Профсоюз в лице своих выборных органов осуществляет контроль за подготовкой и подачей работодателем или его администрацией документов, необходимых для назначения пенсий работникам и членам их семей. Он также контролирует предоставление пенсионерам и инвалидам, работавшим на предприятии, равных возможностей в медобслуживании, обеспечении жильем, путевками в оздоровительные и профилактичекие учреждения, социальними услугами и льготами. Как профсоюз может защитить наемных работников при нарушении условий труда? Профсоюз в лице своих выборных органов вместе с работодателем или его администрацией решает вопросы введения, пересмотра и изменения норм труда, рабочего времени и времени отдыха, согласовывает графики смен и предоставления отпусков, дает разрешение на проведение сверхучрочных работ или работы в выходные дни, участвует в разработке правил внутреннего трудового распорядка предприятия. Он также осуществляет общественный контроль за выполнением законодательства о труде и охране труда, требует устранять недостатки, берет участие в расследовании несчастных случаев, профзаболеваний и аварий, в работе комиссии по охране труда, может беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места, где работают члены профсоюза, имеет право на проведение независимой экспертизы условий труда. Как профсоюз может защитить наемных работников при угрозе их жизни и здоровью? В случае угрозы жизни и здоровью наемных работников профсоюз в лице своих выборных органов имеет право требовать от работодателя или его администрации немедленного прекращения работы как на рабочих местах, так и на предприятии в целом на время, необходимое для устранения угрозы. Он также имеет право вносить работодателям, его администрации и органам власти представление об устранении нарушений законодательства о труде, которые обязательны для рассмотрения и аргументированного ответа в месячный срок. Как профсоюз может защитить здоровье, культуру и быт наемных работников? Вместе с работодателем профсоюз в лице своих выборных органов решает вопросы социального развития предприятия, улучшения условий труда, материально-бытового и медицинского обслуживания наемных работников. Работодатель или его администрация обязаны отчислять профсоюзу средства на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу в сумме не меньше 0,3 процента фонда заработной платы с отнесением этих сум на валовые расходы, а в бюджетной сфере за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Профсоюз в лице своих выборных органов может проверять работу учреждений торговли, общественного питания, охраны здоровья, детсадов, общежитий, транспортных предприятий и предприятий бытовых услуг, принадлежащих предприятию либо обслуживающих его. Как профсоюз может защитить наемных работников в вопросах жилья? Вместе с работодалем профсоюз в лице своих выборных органов определяет размер средств, направляемых на строительство, реконструкцию и содержание жилья. Он также осуществлет учет тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, распределяет жилую площадь в домах, построенных на средтва или с участием предприятия, а также ту жилплощадь, которая надана ему в распоряжение в других домах, и контролирует жилищно-бытовое осблуживание наемных работников. Как профсоюз может защитить наемных работников при социальном страховании? Профсоюз в лице своих выборных органов имеет право брать участие в управлении социальным страхованием, представляя интересы застрахованых лиц в комиссиях социального страхования. Он также берет участие в определении и утверждении порядка и перечня предоставления наемным работникам социальных льгот, направляет наемных работников в санатории, профилактории, дома отдыха, туристические комплексы, базы и оздоровительные учреждения, проверяет организацию медицинского обслуживания наемных работников и членов их семей. Как профсоюз может защитить наемных работников при получении информации? Профсоюз в лице своих выборных органов может требовать и получать от работодателя или его администрации соответствующие документы, сведения и разъяснения об условиях тр профсоюза имеющуюся у них информацию по вопросам об условиях и оплате труда, социально-экономического развития предприятия и выполнения коллективных договоров. Как профсоюз может защитить наемных работников при возникновении трудовых споров? В случае индивидуальных и трудовых споров профсоюз в лице своих выборных органов представляет интересы и права наемных работников в примирительных комиссиях, трудовых арбитражах и судах. Он также оказывает правовую помощь и проводит консультирование своих членов по спорным вопросам. Как профсоюз может защитить наемных работников при приватизации предприятия? При проведении приватизации и изменении формы собственности предприятия и его учреждений профсоюз в лице своих выборных органов представляет права и интересы наемных работников в комиссии по приватизации и берут участие в ее работе. Как профсоюз может защитить наемных работников при банкротстве предприятия? При проведении процедуры банкротства предприятия профсоюз в лице своих выборных органов представляет права и интересы наемных работников в комитете кредиторов предприятия-должника. Как профсоюз может защитить наемных работников в управлении предприятием? Профсоюз в лице своих выборных органов представляет права и интересы наемных работников в отношениях с работодателем или его администрацией в управлении предприятием и его учреждениями и вместе с работодателем или его администрацией берет участие в решении социально-экономических вопросов предприятия. Он также проверяет расчеты по оплате труда и государственного социального страхования, использованию средств для социальных и культурных мероприятий, жилищного строительства. Что делать, если работодатель или его администрация препятствуют созданию профсоюза либо отказываются признавать его? Работодатель или его администрация не имеют права препятствовать созданию профсоюза, а, наоборот, обязаны содействовать созданию надлежащих условий для деятельности профсоюза на предприятии (помещения, оборудования, телефона, транспорта). Если работодатель или его администрация не разрешают создавать профсоюз, учредительное собрание следует провести, не информируя их о нем, затем подготовить регистрационные документы и подать их для легализации в управление юстиции, которое выдает свидетельство о регистрации. Если работодатель или его администрация отказываются признавать профсоюз или преследуют его организаторов и в этом случае, следует обратиться в суд. Может ли профсоюз уволить администрацию предприятия? При нарушении законодательства о труде, профсоюзах и коллективных договорах, уклонении от участия в коллективных переговорах по заключению или изменению колдоговора, невыполнении его обязательств профсоюз в лице своих выборных органов принимает решение о требовании к работодателю разорвать трудовой договор с администрацией предприятия. Такое требование обязательно к рассмотрению и выполнению. Оно может быть оспорено в суде только в двухнедельный срок, а его выполнение отложено только до вынесения судебного решения. Может ли работодатель или его администрация участвовать в мероприятиях профсоюза? Работодатель или его администрация обязаны брать участие в мероприятих профсоюза по защите трудовых и социально-экономических прав, если только они приглашены профсоюзом. Почему у профсоюза должно быть свое средство информации? Профсоюз должен иметь на предприятии свое средство информации (доску объявлений, листовку либо бюллетень), чтобы информировать нечленов профсоюза о своих целях и задачах, существующих на предприятиях проблемах и путях их решения. Это необходимо, чтобы получить поддержку неорганизованных рабочих и обеспечить им доступ к неискаженной информации. Работодатель не имеет права запрещать профсоюзу размещать свою информацию в доступных местах на территории предприятия. Почему профсоюзу необходимо собирать членские взносы? Членские взносы необходимы для создания переговорного фонда на случай ведения переговоров с работодателем или его администрацией, заключения коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением, а также поддержки членов профсоюза в случае его разрыва; для создания забастовочного фонда на случай забастовки, чтобы поддерживать бастующих и недопустить ее прекращения до выполнения выдвинутых профсоюзом требований; для создания кассы взаимопомощи членам профсоюза на случай их временной дискриминации либо систематического преследования работодателем или его администрацией; для создания собственной службы правовой помощи; для изготовления листовок или других информационных материалов; для осуществления контактов с другими профсоюзами. Почему профсоюз должен быть многочисленным? Многочисленному профсоюзу легче отстаивать интересы и права наемных работников перед работодателем или его администрацией на коллективных переговорах при заключении коллективного договора и быстрее добиваться удовлетворения требований, выдвинутых во время забастовок. Многочисленному профсоюзу проще заручиться поддержкой неорганизованных рабочих и привлечь их в свои ряды. Как должен действовать профсоюз, если на предприятии уже существует несколько профсоюзов? Прежде всего, он должен позаботиться о росте членов своего профсоюза. Если на предприятии действует несколько профсоюзов, то ведение коллективных переговоров и заключение колдоговора осуществляется объединенным представительным органом профсоюзов, созданным на основе пропорционального представительства.

Відповідей: 5 to “ЯК СТВОРИТИ ОСЕРЕДОК”

 1. Oleg Vernyk said

  Все изложенное имеет очень важное значение.

  Олег Верник, Председатель ЦК профсоюза “Захист праці”

 2. Александр said

  Подскажите, как это разместить “В контакте”. Я там зарегистрирован. Эту фишку мало кто знает, что достаточно на предприятии объединится трем работникам, чтобы осложнить творение беспредела. Многие думают, что профсоюз надо согласовывать с работодателем, а не просто, тупо ставить перед фактом.

  • admin said

   Все верно. Вначале создаете профсоюз, а уже потом после легализации увеломляете работодателя. Вконтакте есть функция сделать страничку или событие. Действуйте. Если нужна помощь лично вам на вашем предприятии – звоните!!

 3. 0671610921 said

  ДОПОМОЖІТЬ СТВОРИТИ ПРОФСОЮЗЮ.АТО ВЖЕ ДІСТАЛИ 0671610921

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

 
%d блогерам подобається це: